Menu

Philippe BENASSAYA - Conseiller départemental - Conseil départemental des YvelinesConseil départemental des Yvelines  

Philippe BENASSAYA – Conseiller départemental

Parcours / Mandats

Au sein du Conseil départemental :

Fonctions au sein de l’établissement public de coopération interdépartemental Hauts-de-Seine/Yvelines :

Autres mandats et fonctions :

 

Contacts

pbenassaya@yvelines.fr

https://twitter.com/PhilipBenassaya